pixels

Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 06.08.2022

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm șiprotejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislațieinaționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI?

AC PANDVISOR S.R.L., o companie de servicii software care facilitează accesul developerilor cătreproiecte și cliențienterprise prin intermediul unei platforme., (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului:Strada Galaxiei nr. 39, Sânpetru, Brașov, România
Adresă de e-mail:office@pandvisor.com
Nr. de tel.:0727205030

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților,clienților persoane fizice, reprezentanțilorcliențilorpersoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • ăstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘIÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

Pentru vizitatorii website-ului este posibil săcolectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri(https://www.pandvisor.com/cookie-policy).

În contextul desfășurării serviciilor noastre, prelucrămurmătoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, data nașterii,cetățenie, genul, nr. de tel., adresa de e-mail, date privind experiențaprofesionalăși/sausocială,educațiași formarea profesională, profilul de pe Linkedin, competențeși alte date cu caracter personal care reiese din informațiile cuprinse în CV șidupă caz, în urma discuțiilor din cadrul interviului de angajare.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie șinumăr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință,numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel dar si datele PFA-ului/SRL-ului.

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) de pe website-ul Societății –https://www.pandvisor.com/ (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoareletipuri de date cu caracter personal: e-mail și,după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativapersoanei vizate în cadrul secțiunilor „Subject” și ,,Content”.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacăvădațiconsimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii șiexecutării diferitelor contracte;
 • pentruîndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopulintereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)

5. PE CE DURATĂPRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

CV-ul dezvoltatorului va fi păstrat pe întreaga durată a activitățiidesfășurate în contul acestuia șipe o perioadă de 2 ani după înregistrarea ultimei activități. Înainte de împlinirea perioadei de 2 ani, compania noastră va verifica interesul dezvoltatorului cu privire la serviciile oferite prin transmiterea unui email de confirmare.

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, nici una dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

CV-ul dezvoltatorului (Developer) va putea fi comunicat companiilor interesate de platforma noastră, în scopul realizării proceselor de potrivire a nevoilor cu cerințele existente la nivelul proiectelor urmărite.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile șicăi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementeazămăsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate șiprotecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări,nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@pandvisor.com, prin poștă sau curier la adresa: Strada Galaxiei nr. 39, Sânpetru, Brașov, România.

Scopul acestui document: informarea persoanelor vizate (viitori angajați, clienți, vizitatori ai paginii de website) cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și garanțiile de confidențialitate implementate de către societatea dvs. Recomandare: A se verifica conținutul documentului și a se aproba la nivel intern (se va printa documentul, semna șiștampila)și se va publica pe website varianta de text.